תנאי שימוש

אנא קראו תנאי שימוש אלו בקפידה. על ידי שימוש באתר אינטרנט זה הינך מאשר כי אתה כפוף לתנאי שימוש אלו וכל התנאים הנכללים כמשתמע. היה ואינך מסכים עם תנאים אלו, אנא הימנע משימוש באתר.

לשם נוחות הקריאה, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. מקום בו נכתבו הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון רבים וכן להיפך.

 

1. יישום תנאי השימוש –

תנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי השימוש”) חלים אך ורק בעת שימושך באתרי האינטרנט, האפליקציות והשירותים אונליין (“האתרים”) של Ushops מקבוצת USaddress.com INC או כל חברה הקשורה בה. תנאי שימוש אלו אינם משנים או מבטלים בשום אופן כל תנאי או חוזה שיש לך כבר עם Ushops בגין מוצרים ו/או שירותים. אם הינך משתמש באתר עבור ישות אחרת כלשהי, הינך מצהיר ומאשר כי אתה מוסמך להסכים ולקבל את תנאי שימוש אלו עבור הישות וכי ישות זו מסכימה לפצות אותך ואת Ushops בגין הפרות של תנאי השימוש.

 

2. הגדרות –

“שירותי ייבוא אישי” או “שירותים”: שירותי משלוח, כמשמעותם בסעיף 7 להלן ש – Ushops מאפשרת למשתמשיה לבצע.

“מוצר”: כל דבר המוצע למכירה ב”אתרים”.

“האתר”: האתר בכתובת blog.ushops.co.il

 

3. קבלת דיוור –

ביצוע רישום באתר ו/או רישום לקבלת הדיוור בדואר אלקטרוני על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] ו/או דיוור ישיר ו/או הודעות מוקלטות [IVR] מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] ו/או דיוור ישיר ו/או הודעות מוקלטות [IVR] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ”ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, על ידי ביצוע הסרה מרשימת התפוצה (unsubscribe) מתוך האימייל המתקבל או בפנייה למפעילי הבלוג באמצעות טופס צור קשר.

 

4. תיקון חד-צדדי של תנאי השימוש על-ידי הודעה אליך –

Ushops שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את תנאי השימוש המופיעים באתר ו/או כל מדיניות והנחיות של האתר, בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי Ushops. מתחייבת להודיע לך כאשר תנאי השימוש השתנו באמצעות אי-מייל או על ידי פרסום התנאים החדשים/המתוקנים באתר ופרסום אודות שינויים אלו באתר.

– כל שינוי או תיקון ייכנס לתוקף מיד בפרסום השינוי/התיקון באתר ויחול על כל האתרים ועל כל פעולות או מחדלים שהתרחשו אחרי כניסתו של השינוי/תיקון לתוקף.

– הינך מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי או תיקון כנ”ל.

– המשך שימושך באתרים אחרי פרסום של שינויים או תיקונים מאשר את הסכמתך לשינויים או תיקונים אלו.

– לכן, עליך להתעדכן מפעם לפעם בתנאי השימוש על מנת להבין ולדעת את תנאי השימוש החלים עליך.

– היה ואינך מסכים לתנאי השימוש החדשים/המתוקנים, אינך רשאי להמשיך ולהשתמש באתר ועליך להימנע משימוש באתר.

אם יש לך שאלות בקשר לשימוש באתרים, אנא פנה למפעילי האתר באמצעות טופס צור קשר.

 

5. מדיניות פרטיות –

אנא ראה סעיף מדיניות פרטיות למידע כיצד Ushops אוספת, משתמשת וחושפת פרטים מזהים אישיים אותם היא מקבלת מהמשתמשים.

 

6. ערוצי מכירה ושירות –

רכישת מוצרים מהאתר: מוצרים שאתה רוכש באופן עצמאי באמצעות אתרי צד שלישי. כלומר, מאתרים שאינם מנוהלים על ידי Ushops אך Ushops מקצה לך כתובת ייעודית למשלוח המוצרים הנרכשים על ידך בתוך ארצות הברית. רכישה כזו מכונה “שירותי ייבוא אישי”. התנאים הרלוונטיים לשירותי ייבוא אישי מופיעים בסעיף 7 להלן.

 

7. שירות ייבוא אישי –

כתובת בארה”ב: Ushops תספק לך כתובת ב- HILLSIDE NEW JERSEY, לשם יישלחו כל המשלוחים שלך.

קבלה ומשלוח שירותים: Ushops תספק שירותי משלוח עבורך הכוללים שירותי אריזה ע”פ דרישה, אחסון ומשלוח לכתובתך בישראל ע”פ דרישה.

מיסים, מכס, מע”מ: Ushops אינה אחראית לא למיסים, מכסים, מע”מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח על ידי הרשויות הישראליות. הינך האחראי הבלעדי להיטלים אלו ומחויב לפעול ע”פ הנחיות מכס ישראל בכל הקשור לגירעונות מס, קנסות, היתריי ייבוא, דמי אחסון במחסני המכס, דמי טיפול ועוד.

שירות הלקוחות ייתן מענה טלפוני ובדוא”ל בימי ושעות הפעילות. המענה לדוא”ל יהיה עד שני ימי עסקים.

 

8. זכויות יוצרים –

– אלא אם כן נאמר אחרת באתרים, התוכן וכל חומר אחר המופיע באתר הכולל, אבל לא מוגבל ללוגו של Ushops – תמונות, מידע, תוכנה, מוסיקה, תיקים וכולי, שייכים ובבעלות של Ushops או זכייניה או משתמשיה ומוגנים על ידי חוקי מדינת ישראל.

– מוענק לך רישיון מוגבל לגשת ולהשתמש באתרים ולהדפיס בצורה אלקטרונית או רגילה חומרים מהאתרים לצורך איסוף מידע ולצרכים אישיים, כל עוד דבר זה נעשה לצרכים שאינם מסחריים. רישיון מוגבל זה כפוף לתנאי השימוש ואינו כולל הפעולות הבאות:

1. כל מכירה מחודשת או שימוש מסחרי באתר או בחומרי האתר.

2. איסוף ושימוש ברשימת מוצרים, תמונות ותיאורים.

3. חלוקה או פרסום פומבי של חומרי האתר.

4. תיקונים באתר ובחומרי האתר, כולו או חלקו.

5. שימוש בכריית מידע, רובוטים או דרכים אחרות לאיסוף מידע.

6. הורדות של חלקי האתר או חומרי האתר או כל מידע שיש באתר, אלא אם כן נאמר במפורש שמותר לעשות כן.

7. כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא למטרות להם נועדו.

– כל שימוש באתר או בחומרי האתר שלא בהתאם לסעיפים הללו, ללא אישור כתוב מאת Ushops, אסור בהחלט ויבטל את הרישיון המוענק בזאת.

שימוש חורג באתר או בחומרי האתר מפר חוקים נוספים כגון חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי תקשורת ותקנות שהותקנו על פיהם.

– אלא אם נאמר במפורש, אין לראות בתנאי השימוש הללו הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים כלשהם, בין על ידי השתק, השתמעות או אחר. הרישיון ניתן לביטול בכל זמן.

אנחנו רשאים להודיע על הפרות של זכויות יוצרים למשתמשים שלנו, בין אם על ידי הודעה כללית בהאתר, משלוח מכתב דרך האימייל ובין אם ע”י שליחת מכתב בדואר רגיל לכתובות של המשתמשים שלנו המופיעות ברשומותינו.

 

9. סימני מסחר –

strong>Ushops שיכולים ועלולים להופיע באתרים, הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של Ushops ואינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מאת Ushops או מאת בעל סימן המסחר המתאים.

– לא ניתן להשתמש בתגי מטא (metatags) או טקסט מוסתר אחר שמשתמש בשם Ushops או כל שם או סימן מסחר אחר של Ushops בלי אישור בכתב מאת Ushops.

– בנוסף, לא ניתן להשתמש או להעתיק את המראה והצורה של האתרים, כולל כל הכותרות של האתרים, נוסח האתרים, אייקונים וכולי ללא אישור בכתב מאת <strong”>Ushops.

– כל סימן מסחרי אחר, בין אם רשום ובין שאינו רשום, שמות מוצרים או חברות, המוזכרים באתרים, שייכים לבעליהם. על אף ש – Ushops מזכירה או מפרסמת מוצרים או שירותים באמצעות סימני מסחר, שמו המסחרי של היצרן או בכל דרך אחרת, היא אינה ממליצה בשום פנים ואופן על מוצרים או שירותים אלו.

 

10. קישורים –

– ברשותך רישיון מוגבל ולא בלעדי ליצור קישור לאתרים שלא למטרות מסחר כל עוד קישור זה אינו מייצג את Ushops או מוצריה באופן שקרי או שלילי ובלבד שהאתר הכולל בתוכו את הקישור אינו כולל חומר למבוגרים בלבד, חומר בלתי חוקי, או כל חומר אחר שהוא פוגע, מטריד או מציק.

– רישיון מוגבל זה ניתן לביטול בכל זמן.

– לא ניתן להשתמש בלוגו של Ushops או בכל גרפיקה אחרת שבבעלות Ushops לקישור לאתרים ללא אישור בכתב מאת Ushops.

– בנוסף, לא ניתן למסגר שום סימן מסחר של Ushops הכולל תמונות וגרפיקה המופיעות באתר ותוכן וניסוח של טקסט המופיעים באתר ללא אישור בכתב מאת Ushops.

– למעט מה שנאמר לעיל, לא ניתן לך שום רישיון, בין על ידי השתמעות ו/או על ידי השתק ובין אם בכל דרך אחרת לאיזה שהוא פטנט, סימן מסחר וזכויות יוצרים של Ushopsושל צדדים שלישיים.

Ushops אינה טוענת, מציגה ו/או נושאת באחריות לאיכות, תוכן, מהות ואמינות של אתרים הנגישים באמצעות קישורים באתרי Ushops או אתרים שונים, בהם יש קישורים לאתרי Ushops. אתרים אלו אינם בשליטתה של Ushops ו- Ushops אינה אחראית לתוכן של אתרים אלו או כל תיקון ושינוי המתבצע באתרים אלו. Ushops מספקת קישורים אלו לצורך נוחות בלבד והכללת קישור מסוים אינה רומזת על אימוץ או המלצת Ushops לאתר זה או לתוכן הכלול בתוכו.

– מהאתרים ביציאתך מהחיבור לאתרים, היה מודע לכך כי תנאי השימוש כבר אינם חלים עליך.

 

11. תוכן צד שלישי –

Ushops רשאית לאפשר או לספק תוכן של צד שלישי באתרים והינה רשאית לאפשר או לספק קישורים לאתרים צד שלישי כשירות לאלו המעוניינים במידע זה.

Ushops אינה מפקחת ואין לה שום שליטה על תוכן צד שלישי או אתרים של צד שלישי. Ushops אינה ממליצה או מאמצת תוכן צד שלישי באשר הוא ואינה יכולה להבטיח דבר לגבי אמיתות תוכן צד שלישי.

Ushops אינה מייצגת או מבטיחה מידע כלשהו הכלול בתוכן אתרי צד שלישי ואינה לוקחת על עצמה את האחריות לתקן או לעדכן תוכן צד שלישי. משתמשים בתוכן צד שלישי עושים כך באחריותם בלבד.

 

12. פרסומות, מוצרי ושירותי צדדים שלישיים –

Ushops רשאית לאפשר פרסומות ו/או תוכן אחר מאת צדדים שלישיים על האתרים והיא רשאית לאפשר או לספק מידע או קישורים למוצרי ושירותי צדדים שלישיים. הקשרים וההתכתבויות שלך עם צדדים שלישיים וכל התנאים והצהרות הקשורים לקשרים אלו הינם בינך ובין צד השלישי בלבד. Ushops אינה אחראית לנזק או הפסד כלשהו עקב עיסוקך עם צדדים שלישיים המופיעים באתרים.

כמו כן, Ushops אינה אחראית לטיב המוצרים אשר נרכשים על ידי הלקוח מצד ג’ או על איכותם, או על כל נזק אשר יגרם כתוצאה מתהליך השילוח.

 

13. תנאי התנהגות של המשתמש –

על ידי שימוש באתרים הנך מסכים להימנע מ:

– שימוש באתרים ו/או באזורים אינטראקטיביים בצורה בלתי חוקית כלשהיא בכל צורה שיש בה בכדי להזיק, להכביד או לפגוע באתרים.

– לאסוף ו/או לשמור כתובת אימיילים של אחרים ו/או פרטים אחרים מהאתרים ו/או מהאזורים האינטראקטיביים בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, לצורך אימיילים בלתי רצויים או התקשרויות בלתי רצויות.

– להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי אחר על מנת לגשת לאתר ו/או האזורים האינטראקטיביים ולהוציא מידע.

– להשתמש בסקריפטים אוטומטיים לצורך איסוף מידע.

– להפר חוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים.

– לשדל מידע אישי מאת אנשים מתחת לגיל 18, ו/או לשדל סיסמאות ו/או מידע מזהה לצורך מסחרי או לצורך בלתי חוקי.

– לנסות לעקוף מסנני תוכן שונים שאנו מפעילים.

– לנסות לגשת לשירות ו/או אזור של האתרים (הכולל אזור אינטראקטיבי) שאינך מורשה להיכנס אליו.

 

14. פיצויים –

הנך מסכים להגן ולפצות את Ushops רקטורים שלה וסוכניה, נגד כל תביעה, נזק, עלויות, הוצאות, שכ”ט, שנגרמו כתוצאה מפרסום תוכן משתמש כלשהו שאתה מפרסם, שומר או מעביר דרך האתרים או האזורים האינטראקטיביים. פיצויים אלו כוללים אבל אינם מוגבלים לתביעות אמתיות ו/או פוטנציאליות ו/או דרישות תשלום נגד Ushops סניפיה, קבלניה העצמאיים, ספקי שירותיה, יועציה, עובדיה, דירקטורים שלה וסוכניה, שנגרמו כתוצאה מפרסום תוכן משתמש שאתה פרסמת, התנהגותך, הפרות של תנאי השימוש או של זכויות של צד שלישי כלשהוא.

 

15. DISCLAIMER –

אלא אם כן נאמר בכתב באופן מפורש אחרת על ידי Ushops , האתרים, חומרי האתר הכלולים בתוך האתרים (הכולל כל תכני משתמש) וכל השירותים המסופקים בקשר לאתרים הללו (“השירותים”), הינם מסופקים באופן AS IS ללא שום ביטוח אחריות.

Ushops, סוכניה וזכייניה מכחישים במפורש כל ביטוח אחריות הכולל אבל לא מוגבל לאחריות לסחירות, תיאום למטרה מסוימת, בטחון, בעלות, אי-הפרת זכויות ו/או כי כל המידע על האתר הזה מתאים לכל צרכיך או ציפיותיך.

Ushops אינה מבטיחה ואינה מצהירה בשום פנים ואופן, במפורש או במרומז, ביחס לדברים הבאים:

1.שימוש באתר, עיכובים או הגבלות של האתר.

2.ביצועי המערכת והשפעות על/או נזקים לתוכנה ולחמרה הקשורים לשימוש באתר.

Ushops לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שנגרם כתוצאה מווירוסים ו/או תוכנות אחרות היכולות לתקן, למחוק, להשחית, לפגוע, להזיק וכולי שהועברו דרך האתר.

מלבד המתחייב על פי חוק, Ushops אינה אחראית להפסדים שנגרמו כתוצאה מרשלנות, פעולות או מחדלים של צד שלישי, הכולל אבל לא מוגבל לספק האינטרנט שלך.

Ushops אינה אחראית להתנהגות, בין אם אונליין ובין אם לאו, של משתמשי האתר או השירותים והנך האחראי הבלעדי לאינטראקציה עם אנשים אחרים. סקירת מוצרים והערות הינם דעות של המשתמשים המפרסמים בלבד ו- Ushops אינה מאמצת או מאשרת סקירות או הערות אלו.

Ushops אינה אחראית לטעויות כתיב או השמטות בקשר לתמחור, טקסט או צילום.

בעוד ש- Ushops משתדלת לאבטח את הגישה ואת השימוש באתרים, Ushops אינה יכולה להתחייב או להצהיר כי אתריה נקיים מווירוסים או רכיבים אחרים.על כן, עליך להשתמש בתוכנות מוכרות לצורך אבחון וניקוי ווירוסים בעת הורדות.

Ushops שומרת לעצמה את הזכות לשנות תוכן כלשהוא המצוי באתרים ולשנות את השירותים שבאתרים בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.

 

16. אחריות מוגבלת –

Ushops הדירקטורים שלה, חבריה, עובדיה או סוכניה אינם אחראים על כל נזק ישיר, מיוחד, תוצאתי, עקיף או כל נזק אחר הכולל אבל לא מוגבל להפסדי רווח או הפסדי מידע, בין אם על ידי מעשה בחוזה, נזק (הכולל אבל לא מוגבל לרשלנות) או אחר, העולה ביחס לשימוש או אי יכולת להשתמש באתרים, שירותים, תוכן משתמש או חומרי האתר המצויים באתר. נזקים אלו כוללים אבל אינם מוגבלים לנזקים שנגרמו עקב הסתמכויות של משתמשים על מידע באתר או עקב טעויות, השמטות, מחיקות של תיקים או אי-מיילים, ווירוסים, עיכובים שונים, גניבה, השמדה, כניסה בלתי מורשית לתוכנות, רשומות ושירותי Ushops. סך כל האחריות של Ushops בין אם על ידי חוזה, ביטוח, נזק או כל עילה אחרת, אינה יכולה, בשום פנים ואופן, לעלות על התשלום שאתה משלם ל – Ushops עבור גישה או שימוש באתר.

 

17. ברירת הדין ופורום –

אנא שים לב כי תנאי השימוש, נשלטים על ידי החוקים המהותיים של מדינת ניו ג’רזי, ארה”ב והחוקים הפדראליים הרלבנטיים של ארה”ב.

 

18. בוררות –

– הנך מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור למדיניות פרטיות זו כמו בתנאי השימוש, יוכרעו על ידי בוררות בלבד במנהטן שבניו יורק בפני בורר יחיד בהתאם לחוקים של ה-American Arbitration Association (“החוקים”) במידה והבוררות תתנהל בארה”ב

– דרישה לבוררות חייבת לבוא בתוך שנה אחת (1) אחר הולדת הטענה או העילה.

– במידה והצדדים אינם יכולים להסכים למנות בורר תוך 30 יום אחרי הדרישה הנ”ל, הבורר יתמנה בהתאם לתקנות.

– כל תהליך הבוררות יתנהל בשפה האנגלית.

– אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר למדיניות פרטיות זו. הנך מוותר בזה על כל זכות שיש לך להביא תביעה ייצוגית נגד Ushops, סניפיו וחבריו, בקשר למדיניות פרטיות זו.

– הבורר יישם את הדין החל בהתאם לסעיף 20 לתנאי השימוש. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר.

– דיוני הבוררות יוכלו להתנהל באמצעות טלפון או ווידיאו, על חשבון Ushops.

– פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כן כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט בארה”ב בניו יורק על כל הליך בפני בית המשפט יחול החוק הפדרלי בארה”ב.

– אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לחפש סעדים זמניים אחרים/לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך הבוררות או תוך כדי.

 

19. סיום –

על אף תנאי השימוש הללו, Ushops שומרת לעצמה את הזכות לבטל ולסיים את רישיונך להשתמש באתרים ולחסום ו/או למנוע ממך לגשת ולהשתמש באתרים.

 

20. הפרדה –

אם סעיף כלשהוא בתנאי שימוש אלו נחשב בלתי חוקי, שאינו ניתן לאכיפה ובטל מסיבה כלשהיא, אזי סעיף זה יחשב כנפרד מתנאי השימוש ויוצא מתנאי שימוש אלו ולא ישפיע על תקיפות הסעיפים הנשארות האחרים.

 

21. הודעות –

הודעות בהתאם לתנאי שימוש אלו יהיו בכתב וישלחו באמצעות

– אימייל

– דואר

– משלוח אישי על ידי שליח בינלאומי.

 

22. שלמות ההסכם –

תנאי השימוש אינם ניתנים לשינוי או תיקון על ידי שימוש במסמכים נוספים אחרים המתיימרים להיות הסכמים בין הצדדים. כל ניסיון לשנות או לתקן את תנאי השימוש או להכניס הזמנה למוצרים או שירותים הכפופה לתנאי שימוש נוספים – בטל.

 

23. וויתור –

אי דרישת Ushops לקיים סעיפים מתנאי השימוש בצורה מדוקדקת אינו מהווה וויתור של זכויותיה או תיקוניה.

 

24. שאלות ופרטים ליצירת קשר –

שאלות או הערות אודות האתרים או תנאי השימוש יופנו ל- Ushops האמצעות טופס צור קשר או ע”י יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של Ushops.

 

רוצים לדעת על כל מה שלוהט בארצות הברית?

הירשמו לניוזלטר שלנו ואנו נגלה לכם את אמריקה! תקבלו מאיתנו מידע על המבצעים והטרנדים החמים ביותר בארה"ב.

אנחנו מבטיחים לא להציק יותר מידי...

בהרשמתך לרשימת התפוצה הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר

תודה רבה

רוצים לדעת על כל מה שלוהט בארצות הברית?

הירשמו לניוזלטר שלנו ואנו נגלה לכם את אמריקה!

תקבלו מאיתנו מידע על המבצעים והטרנדים החמים ביותר בארה"ב.

בהרשמתך לרשימת התפוצה הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר

 

רוצים לדעת על כל מה שלוהט בארצות הברית?

הירשמו לניוזלטר שלנו ואנו נגלה לכם את אמריקה! תקבלו מאיתנו מידע על המבצעים והטרנדים החמים ביותר בארה"ב.

אנחנו מבטיחים לא להציק יותר מידי...

בהרשמתך לרשימת התפוצה הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר

תודה רבה